skip to Main Content

Algemene voorwaarden Beeldende therapie

Wanneer u bij mij een behandelingstraject ingaat, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid
– De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht voor gegevens die door de cliënt worden verstrekt en in het dossier worden opgeslagen. Er geldt een uitzondering voor de gegevens die van de cliënt voor statistische doeleinden mogen worden gebruikt.
– De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Plichten en rechten van de therapeut

– De therapeut moet altijd handelen in overeenstemming met de wettelijke regelgeving.
– De therapeut is verplicht om alle informatie over de behandeling aan de cliënt te verstrekken, in alle fasen van de behandeling.
– De therapeut mag geen (be)handelingen verrichten zonder toestemming van de cliënt.
-De eerste behandeling zal bestaan uit een kennismakingsgesprek waarin een hulp- of ontwikkelingsvraag wordt geformuleerd waaraan u in het beeldende-therapietraject wilt werken.

Plichten en rechten van de cliënt

– De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht om zijn eigen dossier in te zien. Het dossier wordt in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
– De cliënt is verplicht om in het intakegesprek alle relevante informatie aan de therapeut mee te delen.

Beëindiging van de behandeling en doorverwijzing

– De behandeling kan met wederzijdse instemming op elk moment worden beëindigd.
– Indien de cliënt het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij dat eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen. Daarin staat dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
– De therapeut kan de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen wanneer redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd om de behandeling voort te zetten. De therapeut zal de beëindiging van het behandeltraject moeten kunnen beargumenteren. Ook moet hij in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Behandeling kinderen

Voor kinderen tot en met 16 jaar is toestemming van beide ouders/voogden nodig, voorafgaand aan de behandeling.

Kosten behandeling

– De cliënt gaat akkoord met het behandeltarief van € 70,00 per uur.
– De kosten van de behandelingen moeten op de rekening van Marina Elisa worden betaald.
– De cliënt is verplicht om een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
– De cliënt dient het gedeclareerde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

Vergoeding verzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de beeldende therapie (ag) in hun aanvullende pakketten. De beeldende therapie (ag) valt bij sommige verzekeraars onder de noemer ‘kunstzinnige therapie’. Voorafgaand aan de eerste behandeling is het aan de cliënt om zelf te onderzoeken  of zijn/haar zorgverzekeraar de behandelkosten vergoedt.

Klachtreglement

– Indien de cliënt een klacht over de therapeut heeft, kan hij/zij informatie over de klachtprocedure vinden op de website van Marina Elisa (www.marinaelisa.nl), onder het kopje ‘klachten’.

Back To Top