skip to Main Content

Momenteel kan de levertijd oplopen tot 3 weken, in plaats van de gebruikelijke 1-2 weken.

Algemene voorwaarden Atelier Marina Elisa

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van de overeenkomst op afstand af te zien;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld en door de consument wordt ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend van een of meerdere technieken voor communicatie op afstand gebruik wordt gemaakt. Dat gebeurt via een door de ondernemer georganiseerd systeem waarmee producten en/of diensten op afstand kunnen worden verkocht en waarin verkoopovereenkomsten kunnen worden gesloten;
 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Marina Elisa
Heukestraat 5
7201 KB Zutphen

E-mailadres: info@marinaelisa.nl
KvK-nummer: 73182109
Btw-identificatienummer: NL002275072B58

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument en elke bestelling van de consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt er voor het sluiten van een overeenkomst aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand online wordt gesloten, kunnen deze algemene voorwaarden online aan de consument ter beschikking worden gesteld, zodanig dat die door de consument eenvoudig op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden online kunnen worden ingezien en dat die op verzoek online of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 • Indien er ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg zonder uitstel vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst zoveel mogelijk benadert.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd, dienen naar de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen naar de geest van deze algemene voorwaarden te worden geïnterpreteerd.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod beperkt geldig is of onder voorwaarden wordt verkocht, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, zodat een consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn die waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst geven.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat alle informatie die nodig is om de consument duidelijk te maken wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs, inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor zulke communicatie worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe die voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en eventueel aanpassen;
  • de eventuele talen waarin de overeenkomst, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscode online kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en hij aan de voorwaarden voldoet.
 • Indien de consument het aanbod online weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo snel mogelijk online de ontvangst van die aanvaarding. Zolang de ondernemer die ontvangst niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst online tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de online overdracht van data te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ook zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen treffen zodat de consument veilig online kan betalen.
 • De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook kan de ondernemer alle feiten en factoren controleren die van belang zijn om de overeenkomst op afstand verantwoord aan te gaan. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag hij een bestelling of aanvraag weigeren of die aan de bijzondere voorwaarden verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:
 • het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of de duidelijke melding dat de consument van het herroepingsrecht is uitgesloten;
 • de informatie over garanties en service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer die gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft of van onbepaalde duur is.
 • De ondernemer stuurt bovenstaande informatie schriftelijk mee, of op een andere wijze waarop die door de consument gemakkelijk op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid enkel van toepassing op de eerste levering.
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de betreffende producten beschikbaar zijn.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Die bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. De consument kan ook een vertegenwoordiger aanwijzen die het product in ontvangst neemt, waarna de bedenktijd eveneens zal ingaan. Die vertegenwoordiger moet vooraf aan de ondernemer bekendgemaakt zijn. .
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde materialen en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik van zijn herroepingsrecht wenst te maken, is hij verplicht om dat binnen 14 dagen na de ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument doet dat via een modelformulier. Nadat de consument het modelformulier heeft ingevuld, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met een verzendingsbewijs.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of hij het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten mag de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden, ingaande op de dag dat hij de overeenkomst aangaat.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument de redelijke en duidelijke instructies volgen die door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering zijn verstrekt.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument al voor het product of de dienst betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. De voorwaarde voor de terugbetaling is dat de ondernemer het geretourneerde product reeds heeft ontvangen of er voldoende bewijs van complete terugzending wordt gegeven. Terugbetaling geschiedt via de betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument voor een andere betaalmethode toestemming geeft.
 • Bij beschadiging van het product vanwege onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • De consument kan niet voor de waardevermindering van het product aansprakelijk worden gesteld wanneer de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Dat dient voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te gebeuren.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten, zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen wanneer de ondernemer dat duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk voor de consument op maat gemaakt zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen, voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de geldigheidsduur die bij het aanbod is vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Een uitzondering daarop zijn prijswijzigingen door veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten. Bij zulke fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die golden op de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 • De garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden teruggezonden.
 • De ondernemer is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen voor het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, onzorgvuldig worden behandeld, in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • een gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen voor de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal productbestellingen met grote zorgvuldigheid ontvangen en uitvoeren. Ook zal hij aanvragen tot dienstverlening zorgvuldig beoordelen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van lid 4 van dit artikel zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen spoedig en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument met een langere leveringstermijn akkoord is gegaan. Indien de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument daarvan bericht, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien een besteld product onmogelijk kan worden geleverd, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. In dat geval zal er voor verzending op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen geldt er altijd een herroepingsrecht. De ondernemer betaalt de kosten van een eventuele retourzending.
 • Het risico op beschadiging en/of vermissing van een product ligt bij de ondernemer totdat het wordt bezorgd aan de consument of aan een vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 • Betaling zal meteen bij bestelling middels iDeal plaatsvinden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens meteen aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling door de consument heeft de ondernemer het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure die voldoende is bekendgemaakt en behandelt de klacht in overeenstemming met die klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen vanaf de constatering van gebreken volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer worden ingediend.
 • Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht om een langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen die termijn met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dat is ook zo wanneer de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bepalingen die deze algemene voorwaarden aanvullen of daarvan afwijken mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Die vastlegging moet door de consument gemakkelijk op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

Back To Top